UIO VI luôn có bộ phận thường trực sẵn sàng để hỗ trợ nhu cầu của bạn bất kỳ khi nào bạn phát sinh nhu cầu (24/7 kể cả ngày nghỉ lễ).

VietnamEnglish

UIO VI

Thiết kế website doanh nghiệp siêu nhỏ -> nhỏ -> vừa | marketing online, thiết kế hình ảnh, infographic, video nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, giải trí.

NGINX PHP IN WINDOWS

NGINX PHP IN WINDOWS

php Download

Tải về PHP (version) phiên bản Windows

NGINX DOWNLOAD

Tải về NGINX phiên bản Windows

Tải về Git

Tải về Git

Tải về Composer

Tải về Composer

KHỞI ĐỘNG CHẠY

1php-cgi.exe -b 127.0.0.1:99992start nginx3nginx -s stop

Cấu hình Nginx Virutal host

1server {2 listen 443 ssl;3 server_name your_domain.io;4 5 ssl_certificate localhost/crt.crt;6 ssl_certificate_key localhost/key.key;7 8 ssl_session_cache shared:SSL:1m;9 ssl_session_timeout 5m;10
11 ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;12 ssl_prefer_server_ciphers on;13
14 root html/your_dir/public;15 16 location / {17 index index.php index.html;18 try_files $uri $uri/ /index.php?_url=$uri&$args;19 }20
21 location ~ \.php$ {22 fastcgi_pass 127.0.0.1:9999;23 fastcgi_index index.php;24 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;25 include fastcgi_params;26 }27}28

LIÊN HỆ

Để lại thông tin của bạn và chúng tôi tiếp nhận liên hệ tư vấn theo yêu cầu.

+

UIO VI

CALLTELEGRAMZALO